Belediye Meclisi 2020 Yılı Karar Özetleri

1-5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 3 (üç) kişilik denetim komisyonu oluşturulması ve komisyonun oluşumu için;

Yapılan gizli oylama sonucunda meclis üyelerimizden; 

1-Fatih YURTALAN              19 oy,

2-Sinem AYDIN                   19 oy,

3-Nuran DEMİR                   17 oy, alarak denetim komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

2-Belediyemiz 2020 mali yılında kadro karşılığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce henüz tespit edilmediği görülmüştür. 2020 mali yılında Belediyemizde istihdam edilecek sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanacak 2020 mali yılı genelgesinde belirlenecek taban ücret üzerinden ödeme yapılması 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

3-2020 mali yılı merkez bütçe kanununun K cetveli 3. Bölüm B/1 fıkrasında görevlerinin niteliği gereği günün 24 saati devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalışan personellere aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmektedir.          Yasa gereği nüfusun 50.001’den 100.000‘e kadar olan yerleşim birimlerinde bu miktar 358,00(üçyüzellisekizTL,) olarak belirlenmiştir. Belediyemizde 657 Sayılı Yasaya göre istihdam edilen ve günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerinde çalışan Zabıta ve İtfaiye personellerine ödenecek olan maktu mesai ücret tutarı 2020 mali yılı merkez bütçe kanununun K cetveli 3. Bölüm B/1 fıkrasında belirlenen tutar üzerinden 350,00(üçyüzelliTL,) maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesi 5393 Sayılı Yasanın 51 ve 52. Maddelerine gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz tarafından 25.01.2019 tarihinde Denizbank A.Ş.den kullanmış olduğu taksitli kamu kredisinin kapatılarak yeniden 2.000.000,00(ikimilyonTL.)  kredi kullanmasına ve daha önce verilen teminatlarımızın işbu kredi için de geçerli olmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi, kredi sözleşmeleri ve ilgili belgelerin imzalanması için Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yetkili kılınmasına 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

5-Belediyemiz tarafından ilçemiz mücavir alan sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan Elektronik Haberleşme Sistemleri ve Donanımları ile ilgili olarak 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesine 34. Madde Haberleşme Sistem ve Ekipmanları Tesis Yeri Kullanım ve Hizmet Bedeli ve 35. Madde Geçiş Hakkı Ücretleri olarak ilave yapılması yapılan müzakereler sonucu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

6-İlçemiz tapuda Tosunlar Köyü sınırları içerisinde yer alan 0 ada 1705 Nolu parsel, Belediyemiz mücavir alan sınırı içerisinde, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “ okul yeri ve eğitim kampüsü yapılması ” talebi üzerine; imar planı dışında kalan parselin imar planına alınması için ilave imar planı yapılması konusu görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

7-6320474388 vergi kimlik numaralı Novtek Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi 1 adet 2. el 2019 model Skoda marka superb 4x4 aracını Belediyemize şartsız ve karşılıksız bağış yapmak istemektedir. Yapılacak olan şartsız ve karşılıksız bağışın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kabul edilmesi ve söz konusu aracın Belediyemiz kayıtlarına alınabilmesi için 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi ve 237 Sayılı taşıt Kanununun 10. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

8-Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tokat Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülecek olan proje kapsamında, ilçemizde kurulacak olan Erbaa İlçesi Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifine Elif ALTUNDAŞ AYRAL’ın üye olarak seçilmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

9-Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince onaylanan kadrolardan münhal bulunan 1 adet 5 dereceli programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 7 dereceli Tekniker kadrosu ihdas edilmesi ve (II) sayılı cetvel: boş kadro değişikliği (memur), 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

10-Belediyemizce gerçekleştirilecek tiyatro vb. etkinliklerin gösterilerinin sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması, koltuk yerleri konusunda yaşanabilecek karışıklıkların önüne geçilebilmesi ve benzer oluşabilecek sıkıntıları asgari düzeye indirmek amacıyla online bilet satışı yapılması düşünülmüş olup, konu ile ilgili olarak “Muhasebe Gelir Kodu ” açılması 5393 Sayılı Yasa gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11-Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince onaylanan kadrolardan münhal bulunan 1 adet 5 dereceli mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli mühendis kadrosu ihdas edilmesi ve (II) sayılı cetvel: boş kadro değişikliği (memur), 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12-Emekliye ayrılacak olan 8 işçinin kıdem tazminatı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 689.517,92(altıyüzseksendokuzbinbeşyüzonyediTL,doksanikikr.) tutarında kredinin kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yetkili kılınmasına 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi gereğince yapılan oylamada, üyelerden Mustafa USLU, Nuran DEMİR, Mehmet AYDIN, İbrahim BOSTANCI, Eda BÜTÜN AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

13-(M) Plaka ve (T) Plaka Yönetmeliğinde değişiklik ve ilaveler yapılması ile 2020 mali yılı ücret tarifesine ilave yapılması 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi ve f) Bendi gereğince yapılan oylamada görüşülmek üzere Plan  Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonuna havale edilmesi  mevcudun oy birliği ile  kabul edildi.

14-Zabıta Müdürlüğünün, Özel Halk Minibüsleri Yönetmeliği Esas ve Usullerine ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada görüşülmek üzere Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi mevcudun oy birliği ile  kabul edildi.

15-İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilave plan notu yapılmasına ilişkin teklifi,  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

17-Park ve Bahçeler Müdürlüğünün mera tahsis amacı değişikliği yapılmasına ilişkin teklifi, 4342 Sayılı Mera Kanunun 14. Maddesi gereğince yapılan oylamada görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

18.Yazı İşleri Müdürlüğünün, yeni müdürlük kurulması ve bütçe aktarılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda; Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik tarafından belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde, Belediyemiz hizmetlerinin daha verimli ve aksatılmadan yürütülmesi için Plan ve Proje Müdürlüğünün kurulması ve mevcut Müdürlüklerden, Plan ve Proje Müdürlüğüne bütçe aktarılması, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) ve l) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.        

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün; 

  • 46 60 08 30 05 9 9 00 5 01 Ekonomik Kodlu Personel Giderleri kaleminden 650.000,00TL. bütçenin,
  • 46 60 08 30 05 9 9 00 5 03 3 Ekonomik Kodlu Yolluklar kaleminden 6.000,00 TL bütçenin,
  • 46 60 08 30 05 9 9 00 5 03 Ekonomik Kodlu Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminden 50.000,00TL. bütçenin,
  • 46 60 08 30 05 9 9 00 5 03 05 Ekonomik Kodlu Hizmet Alım Giderleri kaleminden 1.000.000,00TL. bütçenin,
  • 46 60 08 30 05 9 9 00 5 06 4 Ekonomik Kodlu Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri kaleminden 1.950.000,00TL. bütçenin,Plan ve Proje Müdürlüğüne aktarma yapılması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

19.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan tapuda Ali Özgül Huzurevi diye geçen taşınmaz statüsündeki Geçici Konuk Evinin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için bakım onarım çalışmaları devam etmekte olup bu çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan gelecek olan şartlı nakdi yardımların (Bağışların) kabul edilmesi ve bu şartlı nakdi yardımların amacı doğrultusunda kullanılması, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

20.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan Belediyemiz Hizmet Binasının 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez, hükmü gereğince kamuya tahsis kararı verilmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

21.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ada sınırı düzeltilmesi ve plan değişikliği yapılmasına teklifi,  5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

22.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 2 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

23.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 3 numaralı raporu 4342 Sayılı Mera Kanunun 14. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

24.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 1/1 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi, 18. Maddesinin m) ve f) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Mustafa USLU, Nuran DEMİR, Namık KUL, Ahmet ŞAHİN, Mehmet SEZGİN, İbrahim BOSTANCI ve Eda BÜTÜN AYDIN ret oyu diğer üyelerin kabul oyuyla mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

25.Ulaşım Komisyonunun 2 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve 18. Maddesinin m)  Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

26.10/01/2020 tarihinde Sayın Dr. Ozan BALCI başkanlığında yapılan toplantıda sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla geçici hayvan barınağı kurulması kararı alınmıştır.Alınan karar doğrultusunda, birlik kurulması ve kurulan birliğin Bakanlar Kuruluna sunulması gerektiğinden, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden; sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla geçici hayvan barınağı teşekkül ettirilmesi için birlik kurulması, birliğe üye olunması, birlik tüzüğüne Belediye Başkanının imza atması için yetki verilmesi, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

27.5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2019 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 1 numaralı kararı ile 3 (üç) kişilik denetim komisyonu oluşturulmuştur.Ancak denetim komisyonu üyelerinden Sinem AYDIN 02.03.2020 tarihli dilekçesi ile denetim komisyonu üyeliğinden istifa etmiştir. Yeni denetim komisyonu üyesinin belirlenmesi için yapılan gizli oylama sonucunda meclis üyesi Yunus Emre KAZANDIR 22 oy alarak denetim komisyonu üyeliğine seçilmiştir.

28.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 4 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

29.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

30.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 6 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

31.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilave ve revizyon imar planı yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereği yapılan oylamada görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

32.İlçemizde yapılacak olan üstyapı çalışmaları için agrega, bitüm ve sıcak asfalt malzemeleri alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 4.500.000,00(dörtmilyonbeşyüzbinTL.) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yetkili kılınması, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

33.Belediyemizin piyasaya ait olan borçlarının yeniden yapılandırılması ve gayrimenkuller üzerindeki hacizlerin kaldırılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. teminatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. Erbaa Şubesinden faiz hariç 6.000.000,00 (altımilyonTL.) tutarında 48 ay vadeli aylık taksit ödemeli ticari kredinin kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yetkili kılınmasına 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

34.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Sosyal Yardımlar Şefliğinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ayrılarak, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlanması ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçe kaleminde yer alan 05.4.7.90 ekonomik kodlu Diğer Sosyal Amaçlı Transferler: “İlgili mevzuatına göre, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, özürlü, yaşlı ve diğer kişiler için yapılan yardımlar ve eğitim amacı dışında verilen harçlıklar ile hane halkına yapılan diğer transferler …’’ bütçe kaleminde kalan 498.252,00(dörtyüzdoksansekizbinikiyüzelliikiTL.) ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarım yapılması, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) ve l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.                                                                                                                     

35.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

36.Ahmet YENİHAN Kongre ve Kültür Merkezinin işletilmesi ve kullanılması Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kalması ancak ücret ile yapılan işlerinin “ilgili tesisin kiralaması ve tiyatro biletlerinin satışı, bayan fitnes- aerobik salonuna ait üye aidatı ve kurs ücretlerinin belirlenmesi vb.” işlerinin ise İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesine geçmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

37.Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince onaylanan kadrolardan münhal bulunan 1 adet 5 dereceli avukat kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 4 dereceli avukat kadrosu ihdasının, 1 adet 4 dereceli mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli mühendis kadrosu ihdasının, 1 adet 5 dereceli peyzaj mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 4 dereceli peyzaj mimarı kadrosu ihdasının, 1 adet 3 dereceli tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli programcı kadrosunun ihdası edilmesi ve (II) sayılı cetvel: boş kadro değişikliği (memur), 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

38.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 2 nolu parselde Belediye binamızın zemin katında bulunan taşınmazın Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ile aynı Yasanın 59. Maddesinin d) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

39.Belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere 1 adet 2008 model ford connect ile 1 adet 2011 model ford connect araçların satın alınması 237 Sayılı Taşıt Kanunu gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

40.İlçemiz Yunus Emre Mahallesinde bulunan Atatürk ve Gegin Caddesi arasında kalan ve fiilen çocuk oyun alanı olarak kullanılan Osmanlı Parkı’nın isminin, Koronavirüs (covid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarınca yürütülen etkin ve özverili çalışmaları kapsamında tüm sağlık çalışanları adına Sağlık Bakanımız Sayın Dr.Fahrettin KOCA Parkı olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile (Nitelikli Çoğunlukla) kabul edildi.

41.Mülkiyeti Maliye Hazinesine, tahsisi Erbaa Belediyesi adına olan ilçemiz tapuda, Tokat İli, Erbaa İlçesi, Evyaba Mahallesi, Karatepe Mevkii, G-37-D-05-A-4 paftasında yer alan 170 ada 24 nolu parselde bulunan 3.487,70 m2 lik Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi Alanı olarak ayrılan alanın Erbaa ve çevresindeki Belediye atıklarının ayrıştırılması ve depolanması Erbaa Belediyesinin de üyesi olduğu Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliğince yapılmaktadır. Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi gereğince Erbaa Belediyesi adına kesin tahsisi yapılan 170 ada 24 nolu parseldeki 3.487,70 m2 lik alanın Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi Alanı olarak kullanılması şartıyla kurum değişikliği yapılarak Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği adına tahsisinin yapılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin e) Bendi ve aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

42.07.10.2019 tarih ve 78 numaralı M Plakalı Minibüs Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Madde 9, Madde 16/5 ve Madde16/16 da 30 takvim günü ibaresinin şahıslara tanınan 30 günlük süre içinde araç değişiklik işlemlerini yetiştirememesinden dolayı 02.03.2020 tarih ve 24 numaralı Meclis Kararı ile 90 takvim günü olarak değişiklik yapılması neticesinde, karar alınana kadar geçen süre zarfında mağduriyet yaşamışlardır. Mağduriyet yaşamış plaka sahiplerinin mağduriyetini gidermek için 90 takvim günü olan sürenin kullandırılması adına “Geçici Madde: 07.10.2019 ile 02.03.2020 tarihleri arasında araç değişikliği yapıp M Plaka tahsisini gerçekleştiremeyen plaka sahipleri Meclis Kararının onaylanmasını takip eden 90 takvim günü içinde plaka tahsis işlemlerini yapabileceklerdir.” Maddesinin 90 gün süreli olarak M Plakalı Minibüs Araçları Hizmet Yönetmeliğine ilave edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve 18. Maddesinin m)  Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

43.5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;20 Oy Yunus Emre KAZANDIR,20 Oy Fatih YURTALAN.Buna göre, Yunus Emre KAZANDIR ve Fatih YURTALAN 5393 Sayılı Yasanın 33. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince, nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına Encümen üyeliklerine seçilmişlerdir.

44.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 (üç) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;20 Oy Metin DEMİR,19 Oy Bahtiyar SÜDÜTEMİZ,13 Oy Nuran DEMİR.Buna göre, Metin DEMİR, Bahtiyar SÜDÜTEMİZ ve Nuran DEMİR 5393 Sayılı Yasanın, 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir.

45.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 3 (üç) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;20 Oy İsmail BOSTANCI,20 Oy Zafer GÜREL,15 Oy Eda Bütün AYDIN.Buna göre, İsmail BOSTANCI, Zafer GÜREL ve Eda Bütün AYDIN 5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, İmar Bayındırlık Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir. 

46.5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonunun 3 (üç) kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylamada ve oyların tasnifi sonucunda;20 Oy Ömer YILMAZ,20 Oy Ali CANİK,17 Oy Ali Sinan YURTALAN.Buna göre, Ömer YILMAZ, Ali CANİK ve Ali Sinan YURTALAN 5393 Sayılı Yasanın 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonu üyeliklerine nispi çoğunlukla 1 (bir) yıllığına seçilmişlerdir.

47.Belediyemizin 2019 mali yılı kesin hesabının Encümence incelenerek;2019 Yılı Bütçesinin: 101.019.735,18 TL,Gelir Bölümünün Toplamı : 70.477.423,14 TL,Gider Bölümünün Toplamı: 77.304.827,45 TL olduğu görüldüğünden,Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp Encümence incelenen, Belediyemizin 2019 mali yılı kesin hesabının kayıtlara ve mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 64. Maddesi gereğince Belediyemizin 2019 mali yılı kesin hesabının onaylanması yapılan oylamada; üyelerden Mustafa USLU, Namık KUL, Mehmet AYDIN, İbrahim BOSTANCI, Eda Bütün AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

48.Cari harcamalar için İller Bankası A.Ş.’den 2.000.000,00(ikimilyonTL.) nakit kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ‘ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ ın dışında ve %100’ üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ ün yetkilendirilmesi 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi gereğince yapılan oylamada, üyelerden Mustafa USLU, Namık KUL, Mehmet AYDIN, İbrahim BOSTANCI, Eda Bütün AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

49.İlçemizde yapılacak olan altyapı ve üstyapı işleri için malzeme alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 8.000.000,00(sekizmilyonTL.) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yetkilendirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi gereğince yapılan oylamada, üyelerden Mustafa USLU, Namık KUL, Mehmet AYDIN, İbrahim BOSTANCI, Eda Bütün AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

50.Zabıta Müdürlüğünün (M) Plaka ve (T) Plaka Yönetmeliğinde aşağıdaki şekliyle düzenlenmesi;M plakalı minibüs araçları hizmet yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklikler ve ilaveler:Madde 9- Model Değişikliği Yapmak İsteyenler (ilave):d) Araç ve model değişikliği yapmak isteyen M-Plaka sahipleri noter işlemlerini gerçekleştirmesi için Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Yardımcısı onaylı Tahsis belgesi düzenlenir.e) M-Plaka sahipleri plakalarını noter onaylı olarak boşa düşürdükten sonra 90 gün içerisinde araç ve plaka veya sadece plakayı başkasına devir edebilir ya da kendi alabilir.M plakalı minibüs araçları hizmet yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklikler ve ilaveler:Madde 6-Minibüslerin Devir Alınması ile ilgili Başvuru Taleplerinde İstenen Evraklar (değişiklik)Başvuru sahibinin olmadığı durumlarda noterden alınan vekâletnameler kabul edilir. Uygunluk yazısı alınması için takip edilecek işlemler sırasıyla; tarihinden itibaren, 90 takvim günü içinde evraklarını tamamlamayan başvuru sahiplerinin taşıtlarının çalışmasına izin verilmez. Bu süreler sonunda evraklar tamamlanmadığı takdirde devir uygunluk kararı, Belediye Encümeni tarafından iptal edilir.T Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğine İlave Edilmesi Gereken Maddeler:Madde 8 - Ticari Taksi İşletmecilerinin Ödemesi Gereken Ücretler(ilave):d) Araç ve model değişikliği yapmak isteyen T plaka sahipleri noter işlemlerini gerçekleştirmesi için Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Belediye Başkanı veya Belediye Başkan Yardımcısı Onaylı Tahsis Belgesi düzenlenir.

51.Erbaa Belediyesi sınırları içerisinde bulunarak Zabıta Müdürlüğüne teslim edilen buluntu eşyaların muhafazası, sahiplerine verilmesi, sahibi bulunmayan eşyalar hakkında yapılması gereken işlemleri belirlemek amacıyla hazırlanmış olan Buluntu Eşyalar Uygulama Yönetmeliği, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve 18. Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.                                                                   

52.Zabıta Müdürlüğünün şehir içi minibüs hattı ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince görüşülmek üzere plan bütçe ve ulaşım müşterek komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.   

53.Zabıta Müdürlüğünün ücret tarifesine ilave yapılmasına (T- Plaka tahsis belgesi ücreti) ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince görüşülmek üzere plan bütçe ve ulaşım müşterek komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

54.Belediyemizce, ilçe merkezinin trafik ve otopark sorununun çözülmesi amacıyla uygulama imar planı içerisinde yol olarak planlanan alanlarda ilçe trafik komisyonu kararına uygun olarak durak ve geçici süre ile park etme yerleri belirlenmesi planlanmıştır.5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesiyle Belediyelerin görev ve sorumlulukları tanımlanmış olup bu bağlamda Belediyelere mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;şehir içi trafik düzenlemesi yapma yetkisi verilmiştir. Bu amaçla, İlçemizdeki trafik/otopark sorununun çözümü amacıyla İlçemiz Alişan Diktaş Caddesi, Erek Caddesi, Hükümet Caddesi, İstiklal Caddesi, İzzettin Çağpar Caddesi, Barboros Caddesi, Sururi Say Caddesi, Dr. Sermet Durmuşoğlu Caddesi, Dr. Ziya Durmuşoğlu Caddesi ve Gazi Bulvarı’nda trafik hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ile güzergâh, durak ve geçici süreyle park etme yerlerin belirlenmesi, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin p) Bendi ve 14. Maddesi gereğince görüşülmek üzere imar bayındırlık ve ulaşım müşterek komisyonuna havale edilmesi, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

55.Belediyemiz ile Köy ve Mahalle İdareleri Erbaa Muhtarlar Derneği ile yapılacak olan protokol dahilinde ve Almanya’dan gelecek davet doğrultusunda ortaklaşa organize edilecek Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek projesi kapsamında, 23 kişi Erbaa Belediyesi temsilcisi, 30 kişi Köy ve Mahalle İdareleri Erbaa Muhtarlar Derneği temsilcisi toplamda 53 kişinin katılacağı ve tüm masrafların Nord Bau Kilit GmbH şirketi tarafından karşılanacağı söz konusu proje işbirliği ve ziyaretin yapılması, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

56.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi, G37-D-07-C-1-D paftasında yer alan 246 ada 5 ve 10 nolu parseller, 247 ada 1 nolu parsel, 248 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11 ve 14 nolu parseller, 284 ada 1 nolu parsel, 285 ada 1, 2, 4 ve 5 nolu parseller ile 510 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller Sivas Koruma Kurulu Başkanlığının 29.11.2018 tarih ve 4787 sayılı kurul kararıyla, adı geçen alanda 2863 sayılı Kanunun 17.Maddesi a) bendi 2. Fıkrası gereğince üç yıl içerisinde Horoztepe Höyüğü ve Nekropolü I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Koruma amaçlı imar planı yapılması için karar alınmıştır.Sivas Koruma Kurulunun 30.01.2020 tarihli ve 5871 sayılı kararı gereğince güncellenerek hazırlanan: Belediyemizce, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanının etkileşim geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırması yapılarak koruma alanı içinde yaşayan hane hakları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerini tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları tutumları, plan notları açıklama raporu ile bir bütün olan Koruma Amaçlı 1/5000’lik nazım ve 1/1000’lik uygulama imar planları hazırlanmış ve Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.06.2020 tarih ve 6021 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Koruma Amaçlı 1/5000’lik nazım ve 1/1000’lik uygulama imar planları incelenmiş olup, İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi, G37-D-07-C-1-D paftasında yer alan 246 ada 5 ve 10 nolu parseller, 247 ada 1 nolu parsel, 248 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11 ve 14 nolu parseller, 284 ada 1 nolu parsel, 285 ada 1,2,4 ve 5 nolu parseller ile 510 ada 2,3,4 ve 5 nolu parsellerde “Horoztepe Höyüğü ve Nekropolü I. ve III. Derece arkeolojik sit koruma amaçlı imar planı (KAİP), 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

57.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi 127 ada 95, 404, 446, 460 ve 461 nolu parsellerde yapılması düşünülen ilave ve revizyon imar planı için 24/06/2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden tarım dışı kullanım izini alınmıştır.İlçemiz tapuda Batı Mahallesi G37-D-07-D-1-D, G37-D-06-C-2-C, paftalarında yer alan 127 ada 95, 404, 446, 460 ve 461 nolu parsellerde, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama planlarına ait ilave ve revizyon imar planı yapılması ve onaylanması konusu görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

58.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 7 numaralı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

59.Belediye Başkanı tarafından 5393 Sayılı Yasanın 56. Maddesi gereği hazırlanan, 19 ve 26. Maddeleri gereğince de Belediye Meclisine sunulan 2019 yılı Faaliyet Raporu kısım kısım okunup gerekli açıklamalar yapıldı.Müzakerelere müteakip yapılan oylamada; Üyelerden Mustafa USLU, Namık KUL, Mehmet AYDIN, İbrahim BOSTANCI, Eda Bütün AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN red oyu,  diğer üyelerin kabul oyu ile nitelikli çoğunlukla (oy çokluğu ile) 2019 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

60.5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin k) Bendi ve yine aynı Yasanın 19.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.Maddesi gereği, yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda istifa eden Meclis Üyesi(divan katibi) yerine;İsmail BOSTANCI ’ya 17 oy çıkmış ve böylece; Meclis Divan Katipliğine seçilmiştir.

61.Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince onaylanan kadrolardan münhal bulunan 1 adet 1 dereceli mali hizmetler müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli mali hizmetler müdürü kadrosu ihdasının, 4 adet 7 dereceli zabıta memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 4 adet 6 dereceli zabıta memuru kadrosu ihdasının, 3 adet 4 dereceli mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 3 adet 3 dereceli mühendis kadrosu ihdasının, 3 adet 6 dereceli itfaiye eri kadrosunun iptal edilerek yerine 3 adet 5 dereceli itfaiye eri kadrosu ihdasının, 1 adet 7 dereceli itfaiye eri kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 6 dereceli itfaiye eri kadrosu ihdasının, 2 adet 6 dereceli memur kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 5 dereceli memur kadrosu ihdasının, 1 adet 5 dereceli zabıta komiseri kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 4 dereceli zabıta komiseri kadrosu ihdasının, 1 adet 4 dereceli veteriner hekim kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli veteriner hekim kadrosu ihdasının,  1 adet 8 dereceli bekçi kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 7 dereceli bekçi kadrosu ihdasının, 1 adet 6 dereceli muhasebeci kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 4 dereceli muhasebeci kadrosu ihdasının, 1 adet 6 dereceli muhasebeci kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli muhasebeci kadrosu ihdasının, 1 adet 7 dereceli veznedar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli veznedar kadrosu ihdasının, 1 adet 4 dereceli peyzaj mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli peyzaj mimarı kadrosu ihdasının, 1 adet 5 dereceli mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli tekniker kadrosunun ihdas edilmesi ve (II) sayılı cetvel: boş kadro değişikliği (memur), 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

62.Başkanlığın 30 Temmuz 2020 tarihli yazısı ile Başkan Yardımcılığında görevlendirilen Meclis üyesinin aylık ödeneğinin;            5393 Sayılı Yasanın 49.Maddesinin 7.Bendi gereği, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ü oranında aylık ödenek ödenmesi yapılan oylamada üyelerden Namık KUL çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyuyla mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

63.Belediyemize ait araç ve iş makinelerinin bakım, onarım, sevk ve idaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kademe Şefliği tarafından yapılmaktayken 06.08.2020 tarihli Başkanlık Oluru ile Kademe Şefliği, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesine katılmıştır. Buna istinaden Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçe kalemlerinden; 46 60 08 12 01 3 9 00 5 03 7 3 04 ekonomik kodlu İş Makinası Onarım Giderleri ve 46 60 08 12 01 3 9 00 5 03 7 3 03 ekonomik kodlu Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri kalemlerindeki kalan miktarların; gerçekleşmiş bütçe hareketleri ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesine aktarılması, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince yapılan oymamada üyelerden Namık KUL çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyuyla mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

64.Mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Tosunlar Köyü 1616 nolu parsel üzerinde bulunan soğuk hava deposunun Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ile aynı Yasanın 59. Maddesinin d) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

65.Belediyemiz tarafından satışa sunulan mezar yerlerinde şehit ve gazi yakınları için 2020 Mali Yılı Ücret Tarifesi 3.Madde Mezarlık Yeri Satışı ve Ücretleri kısmına “c) Şehit ve Gazi yakınları için %50 indirim yapılacaktır” olarak ilave yapılması 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

66.Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz İsmet Paşa Mahallesi 203 ada 52 nolu parsel üzerinde bulunan tapuda Ali Özgül Huzurevi diye geçen taşınmaz statüsündeki Geçici Konuk Evinin yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için bakım onarım çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalara destek vermek için Belediyemize dilekçe veren ve isimleri aşağıdaki listede belirtilen vatandaşlarımızdan gelen şartlı nakdi yardımların (Bağışların) kabul edilmesi ve bu şartlı nakdi yardımların amacı doğrultusunda kullanılması;

1

(V.N.9370042483)YAPISAN BLOK TUĞLA TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

22.500,00 TL

2

(T.C.20648686718) SUAT ÖZGÜR

15.000,00 TL

3

(T.C.21278665692) TACETTİN AYASUN

14.000,00 TL

4

(T.C.20474692532) ERSİN ÖCAL

14.000,00 TL

5

(T.C.20185302270) MİTHAT AKTAŞ

15.000,00 TL

6

(T.C.38840080258) GÜLSEZER SÜZER

18.000,00 TL

7

(T.C.38840080258) GÜLSEZER SÜZER

15.000,00 TL

8

(T.C.10002042076) BURHAN BALCI

14.000,00 TL

9

(T.C.18974742406) BİLAL GENÇER

14.000,00 TL

10

(T.C. 35927177450) TURAN İNCE

15.000,00 TL

11

(T.C.45379862262) MEHMET DOĞRU

15.000,00 TL

12

(T.C.22535623738) AHMET ÖRS

15.000,00 TL

13

(T.C.42634954120) ÇETİN TEMİZ

14.000,00 TL

14

(T.C.51445660168) GÜLER KOÇ

25.000,00 TL

15

(T.C.51445660168) GÜLER KOÇ

15.000,00 TL

16

(T.C.36200168882) AHMET AYDIN

18.000,00 TL

17

(T.C.42700951558) DURAN KILINÇ

18.000,00 TL

18

(T.C.42700951558) DURAN KILINÇ

18.000,00 TL

     5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi gereği yapılan oylamada üyelerden Namık KUL ve Eda BÜTÜN AYDIN çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyuyla mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

67.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. teminatıyla kamu ve özel bankalardan faiz hariç 5.000.000,00 (beşmilyonTL.) tutarında 48 ay vadeli aylık taksit ödemeli ticari kredinin kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yetkili kılınmasına 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

68.Temizlik İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

69.Fen İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

70.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerine ilişkin teklif incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

71.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 3/4 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

72.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 4/5 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

73.İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 9/6 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin p) Bendi ve 14. Maddesi gereğince yapılan oylamada üyelerden Namık KUL red oyu diğer üyelerin kabul oyuyla mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

74.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10 numaralı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

75.İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi G37-D-07-D-2-B paftasında kalan 64 ve 65 nolu adaların doğu sınırındaki ada sınırında mevcut yapılaşmaya göre düzeltme yapılması konusu görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

76.İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi ve Tosunlar Köyü sınırları içerisinde yer alan G37-D-06-B-3-D,G37-D-06-B-4-C,G37-D-06-B-4-D nolu paftalarında hastane bölgesi için yapılacak olan çalışmalara esas plan tadilatı yapılması konusu görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

77.Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamadaki boşlukları doldurmak amacıyla mevcut plan hükümlerine ilave yapılması konusu görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

78.İlçemiz tapuda Erek Mahallesi, G37-D-07-A-3-A ve G37-D-07-A-3-B nolu paftalarında bulunan 427 ada 1 ve 21 nolu parseller ile 440 ada 38 nolu parsellerde Belediyemizce yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi çalışmalarına esas konu parsellerde plan tadilatı yapılması konusu görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

79.İlçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi, G37-D-07-C-1-D nolu paftasında bulunan 918 ada mevcut imar planında ayrık nizam 2 kat 0,30/0,60 yapılanma koşulu olarak planlanmış olan konut adası, kuzeyindeki konut adaları gibi ayrık nizam 3 kat ve 1,20 emsal değeri ile yeniden planlanması için plan tadilatı yapılması konusu görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

80.Erbaa Belediye Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği kurulumunda kullanmak üzere, Belediye hizmet binamızda uygun görülen bir odanın tahsis edilmesi için talepte bulunmuş olup Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi No:85 adresinde bulunan Belediye hizmet binamızda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde uygun görülen bir odanın Erbaa Belediye Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneğine tahsisinin yapılması,Erbaa Kano ve Doğa Sporları Derneği (ERKADO) ilçemizde yapacağı faaliyetler için yer tahsis edilmesi talebinde bulunmuş olup mülkiyeti Belediyemize ait Erek Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi park vadi mesire alanı içinde yer alan 11 nolu ambarın Erbaa Kano ve Doğa Sporları Derneğine (ERKADO) tahsis edilmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun15. Maddesinin h) bendi ile 18.Maddesinin e) Bendi ve p) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Namık KUL ve Ali Sinan YURTALAN çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyuyla mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

81.Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen 1 adet Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracına ve 1 adet Vakumlu Yol Süpürme Aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Katı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 20. Maddesinde; “toplanan evsel ve evsel nitelikli katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma vb. faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur” denilmektedir.Bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22.05.2020 tarih ve 77100382-325.01.02-E.105850 sayılı yazısı ile Belediyemize 1 adet 2019 imal yılı, beyaz renk, klimalı, Iveco Eurocargo 100E19K şasi üzerinde HİDROMAK imalatı 8+1 m3 kapasiteli arkadan yüklemeli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Toplama Aracı ve 1 adet 2019 imal yılı beyaz renk, klimalı, Iveco Eurocargo 100E19K şasi üzerinde ERDEMLİ imalatlı ST37 malzemeden imal 4,5 m3 kapasiteli ZCFA81AD202701382 şasi numaralı Vakumlu Yol Süpürme Aracının alınması için şartlı nakdi yardım (bağış) yapılmıştır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan şartlı nakdi yardımın (Bağış) Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik gereği kabul edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

                                     

Oluşturulma Tarihi : 09.01.2020