Belediye Meclisi 2019 Yılı Karar Özetleri

1.5393 Sayılı Yasanın 25. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereğince, Belediyemizin 2018 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için 5 (beş) kişilik denetim komisyonu oluşturulması ve komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama sonucunda meclis üyelerimizden;1-Suat ÖZGÜR:17 oy,2-Mustafa ERGÖÇMEN:18 oy, 3-Nuran DEMİR:18 oy, 4-Ali DALAKLI:18 oy, 5-Ahmet ÖRS.16 oy alarak denetim komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

2.Plan ve Bütçe Komisyonun 1 numaralı raporu yapılan oylamada, 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

3.Plan ve Bütçe Komisyonunun 2 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 51 ve 52. Maddelerine gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

4.Plan ve Bütçe Komisyonun 3 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi ve aynı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereğince mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

5.Plan ve Bütçe Komisyonun 4 numaralı raporu yapılan oylamada; üyelerden Murat Toycan SELÇUK ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

6.Plan ve Bütçe Komisyonun 5 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin son paragrafındaki hüküm gereğince mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

7.Plan ve Bütçe Komisyonun 6 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ile 68. Maddesi gereğince yapılan oylamada, üyelerden Ali DALAKLI, Murat Toycan SELÇUK, Kemal BAYRAKTAR ve Şaban DURAN ret oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.

8.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e)Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

9.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 2 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e)Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

10.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 3 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e)Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

11.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun  4 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereği mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

12.Plan ve Bütçe Komisyonun 7 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi ve aynı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereğince mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

13.Plan ve Bütçe Komisyonun 8 numaralı raporu yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi ve aynı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereğince mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

14.Plan Bütçe ve İmar Bayındırlık Müşterek Komisyonunun 9/5 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

15.İmar Bayındırlık Komisyonun 6 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

16.İmar Bayındırlık Komisyonun 7 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

17.İmar Bayındırlık Komisyonun 8 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

18.Mülkiyeti Maliye Hazinesi kayıtlı, ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı Mevkii 417 ada 257 nolu 6933,80 m2’lik arsa niteliğindeki parsel ile ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı Mevkii 417 ada 256 nolu 5166,20 m2’lik arsa niteliğindeki parsel ile yine ilçemiz tapuda Alacabal Mahallesi 546 ada 7 nolu 837,99 m2’lik arsa niteliğindeki parsellerin tamamı Erbaa Belediye Meclisinin 11.01.2018 tarih ve 8 nolu kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi, Çayağzı Mevkii 473 ada 7 nolu 3448,36 m2’lik arsa niteliğindeki parsel ile tapuda Erek Mahallesi, Sucuklu Mevkii 647 ada 178 nolu 3369,92 m2’lik arsa niteliğindeki parsel, tapuda Yenimahalle Toraman mevkii 113 ada 27 nolu 922,11 m2’lik bahçe niteliğindeki parsel ve tapuda Yenimahalle 113 ada 29 nolu 4582,70 m2 lik tarla niteliğindeki parsellerin tamamı ile karşılıklı takas yapılması için karar alınmış, ancak Erbaa Mal Müdürlüğünün 24.04.2018 tarih ve 1418 sayılı yazısı ile Bakanlıkça uygun bulunmayarak ret edilmiştir.İlgi talebimiz, Erbaa Mal Müdürlüğünün ilgi yazısı gereğince revize edilerek, mülkiyeti Maliye Hazinesi kayıtlı, ilçemiz tapuda Erek Mahallesi, Çayağzı Mevkii, 417 ada 256 nolu 5166,20 m2’lik arsa niteliğindeki parsel ve üzerindeki yapı ile birlikte mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi Çayağzı Mevkii 473 ada 7 nolu 3448,36 m2’lik arsa niteliğindeki parsel ile tapuda Erek Mahallesi, Sucuklu Mevkii, 647 ada 178 nolu 3369,92 m2’lik arsa niteliğindeki parsellerin takası için tekrar talepte bulunarak Erbaa Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin 28.01.2019 tarih ve E.1601 sayılı yazısı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce Belediye lehine oluşan 22.476,34 TL lik bedel farklının ödenmemesi şartıyla uyun bulunmuştur.Bu nedenle; mülkiyeti Maliye Hazinesi kayıtlı, ilçemiz tapuda Erek Mahallesi, Çayağzı Mevkii 417 ada 256 nolu 5166,20 m2’lik arsa niteliğindeki parsel ve üzerindeki yapı ile birlikte mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz tapuda Erek Mahallesi, Çayağzı mevkii, 473 ada 7 nolu 3.448,36 m2’lik arsa niteliğindeki parsel ile tapuda Erek Mahallesi, Sucuklu Mevkii, 647 ada 178 nolu 3369,92 m2’lik arsa niteliğindeki parseller, Belediyemiz lehine oluşan 22.746,34 Tl bedel farkının Belediyemizce muvafakat edilerek takas kararının alınması gerekmektedir.Konu Belediye Meclisinde görüşülerek, Belediyemiz lehine oluşan 22.746,34 TL’lik bedel farkını muvafakat ederek takas kararının alınması, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin e)Bendi ve yine aynı Yasanın 75.Maddesinin d) Bendi gereğince yapılan oylamada, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

19.Park ve Bahçeler Müdürlüğünün, ilçemiz Kongre ve Kültür Merkezi binasında faaliyet gösteren ilçe halk kütüphanesi isminin “Erbaa Şehit Said Uslu İlçe Halk Kütüphanesi” olarak değiştirilmesi teklifi Meclisçe görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile (Nitelikli Çoğunlukla) kabul edildi.

20.İlçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi, G37-D-07-C-1-D paftasında yer alan 246 ada 5 ve 10 nolu parseller, 247 ada 1 nolu parsel, 248 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11 ve 14 nolu parseller, 284 ada 1 nolu parsel, 285 ada 1,2,4 ve 5 nolu parseller ile 510 ada 2,3,4 ve 5 nolu parseller Sivas Koruma Kurulu Başkanlığının 29.11.2018 tarih ve 4787 sayılı kurul kararıyla, adı geçen alanda 2863 Sayılı Kanunun 17.Maddesi a) Bendi 2. Fıkrası gereğince üç yıl içerisinde Horoztepe Höyüğü ve Nekropolü I. ve III. derece arkeolojik sit koruma amaçlı imar planı yapılması için karar alınmıştır.Sivas Koruma Kurulunun aldığı karar gereğince Belediyemizce, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanının etkileşim geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür ve tabiat varlıklarının sürdürebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mimari, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırması yapılarak koruma alanı içinde yaşayan hane hakları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekonomik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları ile yapılaşma sınırlamalarını, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerini tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile planlama kararları tutumları, plan notları açıklama raporu ile bir bütün olan 1/5000’lik nazım ve 1/1000’lik uygulama imar planları hazırlanmıştır. Bu amaçla konun meclisçe görüşülmüş olup ilçemiz tapuda Gündoğdu Mahallesi, G37-D-07-C-1-D paftasında yer alan 246 ada 5 ve 10 nolu parseller, 247 ada 1 nolu parsel, 248 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11 ve 14 nolu parseller, 284 ada 1 nolu parsel, 285 ada 1,2,4 ve 5 nolu parseller ile 510 ada 2,3,4 ve 5 nolu parsellerde “Horoztepe Höyüğü ve Nekropolü I. ve III. derece arkeolojik sit koruma amaçlı imar planı (KAİP)” yapılması, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

21.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, ilçemiz tapuda Tepe Mahallesi, G37-D-07-D-3-A paftasında yer alan 283 ada 88, 89, 118 ve 119 nolu parsellerde planlanan yol ve park alanlarının mevcut yapılaşmaya göre yeniden düzenlenmesi amacıyla plan tadilatı yapılmasının teklifi Meclisçe görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

22.5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin k) Bendi ve yine aynı Yasanın 19.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.Maddesi gereği, yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucu;Yunus Emre KAZANDIR    26 oy Namık ATEŞLİ 22 oy çıkmış ve böylece; Yunus Emre KAZANDIR Meclis I. Başkan Vekilliğine, Namık ATEŞLİ Meclis 2.Başkan Vekilliğine seçilmiştir;

23.5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin k) Bendi ve yine aynı Yasanın 19.Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19.Maddesi gereği, yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucu;ASİL Sinem AYDIN 25  oy Fatih YURTALAN 25  oy YEDEK  Zafer GÜREL 23   oy Bahtiyar SÜDÜTEMİZ         22 oy çıkmış ve böylece; Asil Meclis Divan Katipliğine, Sinem AYDIN ve Fatih YURTALAN, Yedek Meclis Divan Katipliğine, Zafer GÜREL ve Bahtiyar SÜDÜTEMİZ seçilmiştir.

24.5393 Sayılı Yasanın, 33.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.Maddesi gereğince yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;Yunus Emre KAZANDIR 26 oy Kerem PAŞAOĞLU 24 oy çıkmış ve böylece Yunus Emre KAZANDIR ile Kerem PAŞAOĞLU nisbi çoğunlukla 1 yıllığına Encümen Üyeliğine seçilmiştir.

25.5393 Sayılı Yasanın, 24.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;Sinan BAYRAKTAR   24 oy Semih Salim BAÇ 23 oy Nuran DEMİR 19 oy çıkmış ve böylece, Sinan BAYRAKTAR, Semih Salim BAÇ ve Nuran DEMİR Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına seçilmiştir.

26.5393 Sayılı Yasanın, 24.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 3 kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda;İsmail BOSTANCI 25 oy Elif ALTUNDAŞ AYRAL 22 oy Eda BÜTÜN AYDIN 20 oy çıkmış olup, İsmail BOSTANCI, Elif ALTUNDAŞ AYRAL, ve Eda BÜTÜN AYDIN, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına seçilmiştir. 

27.5393 Sayılı Yasanın, 24.Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.Maddesi gereğince, Ulaşım Komisyonunun 3 kişiden oluşturulmasına, komisyonun oluşumu için yapılan gizli oylama ve oyların tasnifi sonucunda; Nami BALCI 23 oy Özcan UZUN 22 oy Ali Sinan YURTALAN  19 oy çıkmış olup, Özcan UZUN, Nami BALCI ve Ali Sinan YURTALAN, Ulaşım Komisyonu Üyeliğine Nisbi çoğunlukla 1 yıllığına seçilmiştir. 

28.Meclis üyesi İsmail BOSTANCI’nın Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclisine üye seçilmesine ilişkin yazılı önergesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile gündeme alınarak, sandık kurulu oluşturulması ve seçimin sonucu tutanağında görüldüğü gibi;ASİL  : 1. Mimar Ertuğrul KARAGÖL 2. Sinan BAYRAKTAR 3. Yunus Emre KAZANDIR 4. Namık ATEŞLİ 5. İsmail BOSTANCI 6. Zafer GÜREL 7. Kerem PAŞAOĞLU 8. Bahtiyar SÜDÜTEMİZ 9. Özcan UZUN 10. Metin DEMİR   11. Nami BALCI 12. Ali CANİK 13. Ömer YILMAZ YEDEK : 1.Semih Salim BAÇ 2. Elif ALTUNDAŞ AYRAL 3. Sinem AYDIN 4. Fatih YURTALAN 5.Mehmet SEZGİN 6.İbrahim BOSTANCI Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık Yönetim Birliği Meclis üyeliklerine seçilmiştir.

29.Meclis üyesi Semih Salim BAÇ’ın Belediyemiz işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin yazılı önergesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile gündeme alınarak;Resmi (Kamu) ve Özel Bankalardan yapılacak her türlü  havale, eft (elektronik fon transferi) işlemlerini yapmaya ,vadesiz ,vadeli hesap açmaya, kapatmaya, hesap ekstreleri talep etmeye ve teslim almaya, hesaplar arası virman yapmaya, ödeme talimatlarını imzalamaya, internet bankacılığı ve şifre talep etmeye, internet bankacılığı şifresi teslim almaya, Kurum  Bilgilerini güncelleme de  dahil olmak üzere Bankacılık işlemleri ile ilgili her türlü evrakı, belgeleri, sözleşme ve eklerini imzalamaya ,3370045673 Vergi Kimlik Numaralı Erbaa Belediye Başkanlığı tüzel kişiliği adına çek karnesi ile ilgili her türlü evrak, belge, sözleşme ve eklerini imzalamaya, çek karnesi talep etmeye, teslim almaya, çek yapraklarını imzalamaya, Resmi(Kamu) ve Özel Bankalardan yapılacak işlemler ile ilgili  olarak işlem türünün(havale, eft, (elektronik fon transferi) ,ödeme talimatlarını imzalama, vadeli ,vadesiz hesap açma, kapatma, hesap ekstreleri talep etme ve teslim alma, hesaplar arası virman yapma…v.b.) ayrı ayrı belirtilmek suretiyle Belediye personellerinden herhangi bir kişi yada kişileri süreli veya süresiz olarak münferiden veya müştereken görevlendirme (yetkilendirme)  konusunda  Erbaa Belediye Başkanı sıfatı ile  18080772496 T.C. Kimlik numaralı Mimar Ertuğrul KARAGÖL ‘e tam yetki verilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 30.Meclis üyesi Sinem AYDIN’ın Belediyemiz Horoz Tepesi İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Turizm Petrol Gıda Besi Bilişim Organizasyon Madencilik Eğitim Güvenlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işlemleri için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin yazılı önergesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile gündeme alınarak;Belediyemiz tarafından yürütülmekte olan hizmetlerin daha kaliteli, etkin ve yaygın bir biçimde geniş halk kesimlerine ulaştırabilmesi gerektiğinden, Horoz Tepesi İnşaat Taahhüt Temizlik Taşımacılık Turizm Petrol Gıda Besi Bilişim Organizasyon Madencilik Eğitim Güvenlik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tüm ana mukavelesinin yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa ve Belediye amaç ve konusuna uyarlanması, dışarıdan müdür atanması ve her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı 18080772496 T.C. kimlik numaralı Mimar Ertuğrul KARAGÖL’e tam yetki verilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

31.Meclis üyesi İsmail BOSTANCI’nın Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin yazılı önergesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile gündeme alınarak;  Anayasanın 53. Maddesinde yer alan “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.” Hükmü doğrultusunda 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunuyla yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır.Anılan Kanunun 32. Maddesinde “ Sosyal denge tazminatının ödenmesine Belediyelerde Belediye Başkanının teklifi üzerine Belediye Meclisince, İl Özel İdaresinde Valinin teklifi üzerine İl Genel Meclisince karar verilir” denilmektedir.Bu itibarla, Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi ve yetkili sendika ile sosyal denge tazminatı imzalanması için Belediye Başkanı Mimar Ertuğrul KARAGÖL’e tam yetki verilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

32.4081 Sayılı Yasanın 4.Maddesine 5856 Sayılı Yasa ile eklenen ek fıkra uyarınca Erbaa Belediye Meclis Üyeleri, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası ile Erbaa Ziraat Odası Meclis üyelerinin iştiraki ile toplam 61 üyeli toplantı, 38 üyenin katılımı ile yapıldı ve gizli oyla yapılan seçimler sonucunda;

    A-Erbaa Çiftçi Malları Koruma Cemiyeti Başkanlığı İdari Heyeti Üyeliklerine Seçilmişlerdir;                    

            ASİL ÜYELER                                   :                        YEDEK ÜYELER                                :

            1-Ömer ÇUBUK                        38 oyla                    1-Ahmet SOYMAZ               38 oyla

            2-Ayhan UYGUN                      38 oyla                    2-Mehmet TAŞKESEN         38 oyla

            3-Mehmet SOYMAZ                  38 oyla                    3-Ahmet AYDIN                  38 oyla

            4-Nazif TONBUL                       38 oyla                    4-Salim GÖNCÜ                  38 oyla

            5-Burhan ÖKSÜZ                       38 oyla                    5-Kaya SÜTCÜ                    38 oyla 

      B-Erbaa Çiftçi Malları Koruma Cemiyeti Başkanlığı Murakabe Heyeti Üyeliklerine Seçilmişlerdir; 

            ASİL ÜYELER                                   :                  YEDEK ÜYELER                                :

            1-Arif Yılmaz KÖKSAL           38 oyla                     1-Alper BİNGÖL                 38 oyla

            2-Mehmet YILMAZ                  38 oyla                     2-Osman BAŞ                      38 oyla

            3-Bilal YILMAZ                        38 oyla                     3-Mevlüt AVCI                    38 oyla

            4-Mustafa KOYUNCU              38 oyla                     4-Hüseyin TEMİZ                38 oyla

            5-Remzi GÜREL                       38 oyla                     5-Ümit ÇAKIR                     38 oyla

33.Üyesi bulunduğumuz Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Meclis üyeliği için, Birlik Tüzüğünün 9.Maddesi gereği Belediye Başkanı Birliğin doğal üyesi olup Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yanı sıra;

                    Asil üye olarak

                    Ali CANİK’in 

              Yedek üye olarak Ömer YILMAZ’ın seçilmesi yapılan oylama sonucunda üyelerden Mehmet SEZGİN, Namık KUL ve Ali Sinan YURTALAN çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

34.Üyesi bulunduğumuz Tarihi Kentler Birliği Meclis üyeliği için, Birlik Tüzüğünün 8. Maddesi ve 9.Maddesi gereği Belediye Başkanı Birliğin doğal üyesi olup Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yanı sıra; 

                    Asil üye olarak

                    Semih Salim BAÇ’ın 

                Yedek üye olarak Sinem AYDIN’ın seçilmesi yapılan oylama sonucunda üyelerden Nuran DEMİR, Namık KUL ve Ali Sinan YURTALAN çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

35.Belediyemizin 2018 mali yılı kesin hesabının Encümence incelenerek; 

            2018 Yılı Bütçesinin              : 94.853.929,00 TL

            Gelir Bölümünün Toplamı     : 69.697.159,09 TL

            Gider Bölümünün Toplamı    : 85.555.289,36 TL olduğu görüldüğünden, 

            Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp Encümence incelenen, Belediyemizin 2018 mali yılı kesin hesabının kayıtlara ve mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 64. Maddesi gereğince mevcudun oy birliği ile Belediyemizin 2018 mali yılı kesin hesabının onanması kabul edildi.

36.5393 Sayılı Yasanın 56. Maddesi gereği hazırlanan, 19 ve 26. Maddeleri gereğince de Belediye Meclisine sunulan 2018 yılı faaliyet raporu  yapılan oylamada; mevcudun oy birliği ile  yeterli görüldü.

37.Ramazan ayı boyunca (06.05.2019 ile 03.06.2019 tarihleri arasında) ihtiyaç sahibi (mesken aboneli) vatandaşlarımıza hafta içi mesai saatleri içerisinde 1 defa olmak üzere 10m³ su verilmesi için belirtilen tarihlerde 1 ay boyunca uygulanacak olan ücret tarifesinin aşağıdaki gibi; 

            Su     : 0.50TL.

            Ç.T.V. :0.29TL.

            K.D.V. :%8 olması yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince üyelerden Mehmet SEZGİN ve Namık KUL çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

38.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdas yapılmasına ilişkin teklifi yapılan oylamada; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

39.Belediyelerin ve bağlı kuruluşların norm kadroları, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarafından belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde; Yazı İşleri Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdas yapılmasına ilişkin teklifi (Müdürlük birleştirilmesi), 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün işlevsiz hale getirilerek bütçesi ile beraber Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde tek Müdürlük olarak birleştirilmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

40.Belediyelerin ve bağlı kuruluşların norm kadroları, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarafından belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde; Yazı İşleri Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdas yapılmasına ilişkin teklifi (Müdürlük Kapatılması), 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince Dış İlişkiler Müdürlüğünün kapatılarak Temsil Tanıtım ve Ağırlama Giderleri biriminin bütçesi ile beraber Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesine bağlanması, Dış İlişkiler Müdürlüğünün geri kalan birimlerinin ise bütçesi ile beraber Zabıta Müdürlüğü bünyesine bağlanması ve (II) sayılı cetvel: boş kadro değişikliği (memur) yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

41.Belediyelerin ve bağlı kuruluşların norm kadroları, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarafından belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde; Yazı İşleri Müdürlüğünün kadro iptal ve ihdas yapılmasına ilişkin teklifi(Müdürlük birleştirilmesi) 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin I) bendi gereğince Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün işlevsiz hale getirilerek bütçesi ile beraber Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde tek Müdürlük olarak birleştirilmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

42.Belediye Meclisinin aylık toplantı gününün her ayın ilk pazartesi günü olması, yıllık tatil ayının ise ağustos ayı olması, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

43.Yazı İşleri Müdürlüğünün, mülkiyeti Belediyemize ait olan ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 3 nolu parselde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi binasının isminin “Ahmet YENİHAN Kongre ve Kültür Merkezi” olarak değiştirilmesi teklifi Meclisçe görüşülmüş olup, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Mustafa USLU, Mehmet AYDIN, Ahmet ŞAHİN, Mehmet SEZGİN, İbrahim BOSTANCI ve Ali Sinan YURTALAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla (Nitelikli Çoğunlukla) kabul edildi.

44.Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen 1 adet Arazöz Aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Katı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 20. Maddesinde; “toplanan evsel ve evsel nitelikli katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma vb. faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur” denilmektedir.Bu nedenle, mali imkânlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen aracın satın alınabilmesi için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulması, Belediyemiz adına yardımlarla ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınması, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin g) Bendi ve aynı Yasanın 38. Maddesinin g) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

45.Yeni kurulan ve 10.04.2019 tarihli çalışma izni belgesine sahip Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon merkezinde güvenlik bölgesi oluşturulması 5393 Sayılı Yasanın 67. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

46.Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal İşler Şefliğinin bütçesi ile birlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlanması, yine Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Bilgi İşlem Şefliğinin bütçesi ile birlikte Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlanması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

47.Belediyemize ait Çamlık Tesisi yüzme havuzunun 1 günlük seans ücret tarifesinin ve nişan, düğün, sünnet, toplantı vb. organizasyon ücret tarifesinin aşağıdaki gibi;

2019 Mali Yılı Ücret Tarifesi 19. Maddesine b)Havuz Ücretleri 

            Yüzme havuzunun 1 günlük seans ücreti (16 yaşa kadar)                : 10TL.

            Yüzme havuzunun 1 günlük seans ücreti (16 yaş üzeri)                   : 15TL.

            Nişan, düğün, sünnet, toplantı vb. organizasyon ücreti (hafta içi)   : 7.500TL.     

            Nişan, düğün, sünnet, toplantı vb. organizasyon ücreti (hafta sonu) : 8.000TL. 

 olarak eklenmesi yapılan oylamada; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

48.Belediyelerin ve bağlı kuruluşların norm kadroları, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarafından belirlenen ilke ve standartlar çerçevesinde; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün kurulması ve (II) sayılı cetvel: boş kadro değişikliği (memur) 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

49.Avrupa Birliği Projesi Kapsamında ortaya çıkan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan “Uluslararası Sürdürebilir Yapılar Sempozyumu” 18-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Dallas-Teksas/Amerika Birleşik Devletlerinde yapılacağı Ankara Üniversitesinin davet yazı ile bildirilmiştir.Teksas Üniversitesinde düzenlenecek olan sempozyuma Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL konuşmacı olarak katılacağından; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yurtdışı görevlendirmeleri ile ilgili 20.06.2005 tarih ve 62 Sayılı Genelgesinin 3.Maddesi gereğince Belediye Meclisinden karar alınması gerekmektedir.Bu nedenle Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün 18-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında Dallas-Teksas/Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenecek olan sempozyuma katılması, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün yurtdışı görevlendirmelerle ile ilgili 20.06.2005 tarih ve 62 Sayılı Genelgesinin 3. Maddesi ve 5393 Sayılı Yasının 18. Maddesinin p) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

50.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Birimi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

51.Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 41 numaralı kararıyla Fen İşleri Müdürlüğü ile birleştirilen Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün hizmetlerin yürütülmesinde aksaklıklar yaşandığı ve hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde devam etmesi için Fen İşleri Müdürlüğünden bütçesi ile beraber ayrılarak Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olarak yeniden kurulması, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesini l) Bendi gereğince gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

52.Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince onaylanan kadrolardan münhal bulunan 1 adet 3 dereceli Sağlık Teknikeri kadrosunun iptal edilerek yerine 3 dereceli Hemşire kadrosu ihdasının, 1 adet 5 Dereceli Sağlık Teknikeri kadrosunun iptal edilerek yerine 5 dereceli Sağlık Memuru kadrosunun ihdas edilmesi ve (II) sayılı cetvel: boş kadro değişikliği (memur), 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

53.Zabıta Müdürlüğünün şehir içi minibüs hattı ücret tarifesinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi, yapılan oylamada 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince görüşülmek üzere plan bütçe ve ulaşım müşterek komisyonuna havale edilmesi, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

54.Belediyemizin iştiraki olduğu %10 ortaklığı bulunan Tokat Amasya Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin (AKSA TAMDAŞ) toplantılarına, Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL ve Fen İşleri Müdürü Mustafa Fatih KÜÇÜK’ün katılması 5393 Sayılı Yasanın 75.Maddesi gereği yapılan oylamada, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

55.İlçemiz Alacabal Mahallesinde bulunan Alacabal Bilgi Evinin isminin Şehit Jandarma Er Duran OKÇU Bilgi Evi olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile (Nitelikli Çoğunlukla) kabul edildi.

56.İlçemiz tapuda Kuruçay Mahallesi G37-D-07-C-2-D paftasında bulunan Bahriyeli Sokak isminin, Şehit Uzman Onbaşı İbrahim ALICI Sokağı olarak değiştirilmesi ve yine ilçemiz tapuda Gazi Osman Paşa Mahallesi G37-D-07-A-3-C paftasında bulunan Doğan Sokak isminin Şehit Sözleşmeli Er Kadir YILDIRIM Sokağı olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile (Nitelikli Çoğunlukla) kabul edildi.

57.Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde kalan sorumluluk ve kullanım alanlarımızda bulunan yerlerde;

Gsm Baz İstasyonları ve Fiber Optik Altyapıları için;

1-) Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisindeki taşınmazlarda ve açık alanlarda halihazırda kurulmuş olan GSM baz istasyonları, GSM operatörleri ve benzeri tüm servis sağlayıcıları için mevcut olan aktarma istasyonlarının (Baz istasyonları ve Small Cell planlamaları) incelemesinde, baz istasyonlarının kurulumlarının imar mevzuatına aykırı olduğu, 3194 sayılı İmar Kanunu'na göre yapı olarak kabul edildikleri halde imar harçlarını ödemedikleri, fiber optik kabinlerin işgal ettiği alanlara ilişkin işgaliye bedellerinin ödenmediği; fiber optik kanallardan geçirilen kablolar için ilgili şirketlerden geçiş hakkı bedellerinin alınmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsama alınmayan işgaliye bedeli ve geçiş hakkı bedellerinin hesaplanması için gereken teknik çalışmaların yapılması, ilgili Anayasa Mahkemesi karaları mer'i mevzuat hükümlerine aykırı konumlandırılmış baz istasyonlarının tespiti ve bunlarla ilgili yasal sürecin başlatılması, mevzuata kent estetiği ve kent dokusuna uygun yeni baz istasyonu sahalarının belirlenmesi konularında çözümler üretmek projeler hazırlamak ve belediyemiz personeline farkındalık yaratacak eğitimler vermek amacı ile konusunda uzman kişi, şirket ve hukuk büroları ile sözleşme yapılmasına dair Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl’ün yetkilendirmesine,

İşgal Harçları ve Ecrimisil için;

2-) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun, 6. 52. ve 84. Maddeleri ile Belediye Meclisinin yetkisinde ve 97. Madde gereğince harç veya katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre ücret almaya yetkili olduğundan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 52. Maddesi ve 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 85. Maddesi uyarınca ve Sayıştay 6. Dairesinin, Belediyeler ve Bağlı İdareler Hakkında 11.12.2014 Tarih ve 159 Sayı ve 54 İlam ve 12.02.2017 Tarih ve 227 İlam Numara ve 432 Karar Sayılı Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Zimmet Kararları, 01.09.2016 tarih ve 9818 sayılı 2.Mükerrer resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 674 sayılı KHK’nın 38. Maddesi uyarınca Kamu alacaklarının tahsil edilebilmesine,

Fiber Optik Geçiş Hakkı Ücretleri için;

3-) 27.12.2012 Tarih ve 28510 Sayılı Resmi Gazete de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren,Sabit Ve Mobil Haberleşme Altyapısı Veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo Ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik, 18 Mart 2011 Tarih ve 27878 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “ Hücresel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu Ve Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında, 2 Aralık 2010 Tarih ve 27773 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren “Ortak Yerleşim Ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” , 12.04.2013 Tarih ve 2013 / DK – ETD / 187 Karar Numaralı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun “ Tesis Paylaşımı Ve Uygulamaları” Kararı, 11.10.2013 Tarih ve 13–055 Sayılı Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nın “ Türk Telekom Tesis Paylaşımı Tarifeleri “Kararı ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 6. 52 . ve 84. Maddeleri ile Belediye Meclisinin yetkisinde ve 97. Madde gereğince harç veya katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye meclislerince düzenlenecek tarifeye göre ücret almaya yetkili olduğundan Belediyemiz Mücavir sınırları içerisinde bulunan ve Belediyemiz Mülkiyetinde fuzulen işgalinizden dolayı herhangi bir İşgal Harcı Ödemesinin yapılmadığı ve işgalin halen devam ettiği, 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun 52. Maddesi ve 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 85. Maddesi uyarınca ve Sayıştay 6. Dairesinin, Belediyeler ve Bağlı İdareler Hakkında 11.12.2014 Tarih ve 159 Sayı ve 54 İlam ve 12.02.2017 Tarih ve 227 İlam Numara ve 432 Karar Sayılı Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararları, 01.09.2016 tarih ve 9818 sayılı 2.Mükerrer resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 674 sayılı KHK’nın 38. Maddesi uyarınca Belediyemiz meclisimizin alacağı kararı ile Kamu alacaklarının tahsili yapılabilecek olup, Belediyemiz sınırları içerisinde yer altı ve yer üstünden geçen GSM Operatörlerinden Geçiş İşgaliyesi sabit ve mobil haberleşme alt yapısına ait ücretlerin belirlenmesine ve ekteki ücret tarifesinin kabul edilmesine, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

58.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 11/2 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

59.Belediyelerin ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddeleri gereğince İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kurulmasına ve Belediye Meclisince onaylanan kadrolardan münhal bulunan 1 dereceli diğer müdürlük kadrosunun iptal edilerek yerine (II) sayılı boş kadro değişikliği (memur) cetvelinde gösterildiği gibi 3 dereceli İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosunun ihdasının yapılmasına, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

60.5393 Sayılı Yasanın 14. Maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına uygun olarak Belediyemiz mülkiyetinde veya kullanımında bulunan kafeterya, fitnes sauna, kondisyon merkezi, büfe, düğün salonu, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, çeşitli spor tesislerinin işletilmesi alanlarında faaliyet göstermek üzere, 5393 Sayılı Yasanın 71. Maddesine istinaden Erbaa Belediyesi iktisadi ve sosyal tesis işletmesi adı altında bütçe içi işletme kurulması, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin i) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

61.Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince onaylanan kadrolardan dolu bulunan ve personelin müktesebine uygun ekli kadro değişiklik cetvelinde gösterildiği gibi; 

 • 1 adet 6 dereceli şef kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli şef kadrosu,
 • 4 adet 5 dereceli mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 4 adet 4 dereceli mühendis kadrosu,
 • 1 adet 5 dereceli mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 4 dereceli mimar kadrosu,
 • 1 adet 7 dereceli memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli memur kadrosu,
 • 2 adet 8 dereceli memur kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 6 dereceli memur kadrosu,
 • 2 adet 6 dereceli memur kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 5 dereceli memur kadrosu,
 • 1 adet 6 dereceli itfaiye eri kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli itfaiye eri kadrosu,
 • 1 adet 7 dereceli itfaiye eri kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli itfaiye eri kadrosu,
 • 9 adet 7 dereceli itfaiye eri kadrosunun iptal edilerek yerine 9 adet 6 dereceli itfaiye eri kadrosu,
 • 1 adet 7 dereceli itfaiye çavuşu kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 4 dereceli itfaiye çavuşu kadrosu,
 • 2 adet 9 dereceli itfaiye çavuşu kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 7 dereceli itfaiye çavuşu kadrosu,
 • 1 adet 7 dereceli bekçi kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli bekçi kadrosu,
 • 1 adet 6 dereceli hizmetli kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli hizmetli kadrosu ihdaslarının yapılması, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin l) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

62.GSM baz istasyonları ve fiber optik altyapıları ücretlerinin belirlenmesi ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili olarak 30.07.2019 tarih ve 57 numaralı meclis kararı alınmıştır. Ancak 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesinde “olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez” denildiğinden ilgili meclis kararının kaldırılması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

63.5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi gereğince hazırlanan ve Encümenimizce incelenmesi sonucu yeterli olduğu kanısına varılan Belediyemiz 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planın; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

64.İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 22 ada 2 nolu parselde Belediye binamızın zemin katında bulunan 135,6 m2’lik yerin Belediyemize gelir getirmesi amacıyla 10 (on) yıla kadar kiraya verilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin e) Bendi ile aynı Yasanın 59. Maddesinin d) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

65.İlçemiz Evyaba Mahallesi sınırları içerisinde G37-D-06-B-4-A paftasında yer alan ve D-100 karayolu üzerinde bulunan kavşağın İlçemizde devam eden ve inşaatı tamamlanan Yeni Erbaa Devlet Hastanesinin D-100 karayolu ile bağlantısının yapılması ve ulaşım ihtiyacının karşılanması için yol ve kavşak yapım projesine ihtiyaç duyulmaktadır.İlçemiz Evyaba Mahallesi sınırları içerisinde, G37-D-06-B-4-A paftasında yer alan ve D-100 karayolu üzerinde bulunan kavşağın 1/5000’lik ilave nazım imar planı ve 1/1000’lik ilave ve revizyon uygulama imar planı yapılması ve onaylaması gerekmektedir. Bu nedenle konunun görüşülmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

66.Belediye Meclisinin 07.10.2014 tarih ve 43 numaralı kararı ile onaylanarak 03.06.2004 tarihinden başlayarak yürürlüğe giren ve 03.06.2019 tarihinde sona eren 5 yıllık imar programının uygulamadan kaldırılarak, yeniden 5 yıllık imar programı hazırlanarak 03.06.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması gerekmektedir. Bu nedenle konunun görüşülmek üzere imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin u) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

67.Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, Belediyemiz muhtelif işlerinde kullanılmak üzere 7 adet minivan, 1 adet damperli kamyon, 4 adet pikap, 1 adet kasalı pikap ve 1 adet mini çöp toplama aracı ( çöp taksi ) alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.533.460,00(ikimilyonbeşyüzotuzüçbindörtyüzaltmışTL.) tutarında kredinin kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yetkili kılınmasına 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesi gereğince yapılan oylamada, mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

68. Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine ilave yapılmasına ilişkin teklifi incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.  

15. BÖLÜM 

İLAVE EDİLECEK HÜKÜMLER  

İlçemizde yabancı kelimelerin kullanımı ile ilgili uygulanacak hükümler 

 MADDE-304 İlçemizde “tescilli markalar ve tescilli ticari unvanlar hariç” olmak üzere, her türlü ilan, reklam ve tanıtım amacıyla kullanılan unvan, pano, levha, tabela, marka vb. çalışmalarda Türkçe kelimelerin kullanılması mecburidir.  

 MADDE-305 Hükme aykırı unvan, pano, levha, tabela, ilan, marka, reklam vb. kullanılan işyerlerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilemez.  

 MADDE-306 Bu hususta aksine hareket edenler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereği cezai işlem uygulanır. 

69. Zabıta Müdürlüğünün taksi durağı isim değişikliğine ilişkin teklifi incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, Özgür taksi durağı isminin Erbaa taksi durağı olarak değiştirilmesi (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.  

70. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklif incelenmiş ve yapılan müzakereler sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

71. İlçemiz tapuda Cumhuriyet Mahallesi G37-D-07-A-3-C ile G37-D-07-A-3-D  paftalarında bulunan Pınar Sokak isminin, Reşit ÖNDER Sokağı olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 81. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin n) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile (Nitelikli Çoğunlukla) kabul edildi.

72. İlçemiz tapuda Kurtuluş Mahallesi G37-D-06-B-3-A, G37-D-06-B-3-B, G37-D-06-B-3-C, ile G37-D-06-B-3-D paftalarında yer alan 182 ada 11 nolu parsel, uygulama imar planı içerisinde K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) olarak planlanmış ve konu parsel sahibinin talebi üzerine, K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) olarak planlanan parselini akaryakıt ve LPG istasyonu olarak plan değişikliği yapılması, konu parselin güneyinde bulunan imar adasının mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi ve parselin doğusunda bulunan kanalın halihazır durumuna göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin c) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

73. Plan ve Bütçe Komisyonunun 12 numaralı raporu, 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi ve aynı Yasanın 18.Maddesinin a) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

74. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10 numaralı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun18.Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

75. İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11 numaralı raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin u) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

76. Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz tarafından daha önce kullanılan kredilerin ve diğer borçların yeniden yapılandırılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 6.000.000,00 (altımilyonTL.) tutarında gayri nakdi kredinin kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yetkili kılınmasına 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi gereğince yapılan oylamada üyelerden Mehmet AYDIN ve İbrahim BOSTANCI ret oyu, Namık KUL  ve Ali Sinan YURTALAN çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyuyla mevcudun oy çokluğu ile kabul edildi.

77. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Belediyemiz Hüseyin ŞAHİN yüzme havuzunun 2020 yılında yapılacak olan düğün, nişan ve merasim vb. organizasyonlarda kiraya verilecek olup hafta içi ve hafta sonu kiralama bedelinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

78. Erbaa Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde çalışan özel servis araçlarının (M Plakalı) okul ve personel taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, hangi koşullar altında ve ne şekilde çalışacaklarını ve bu amaçla taşıma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, yeterlik ve çalışma şartlarını belirlemek, bu yönetmeliğin gerekli kıldığı denetim hizmetlerini yapmak, servis taşımacılığının geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması amacıyla M Plakalı Minibüs Araçları Hizmet Yönetmeliği hazırlanmış olup yürürlüğe konulması gerekmektedir.Bu nedenle konunun görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

79. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 25.07.2019 tarihi ile yapılan değişiklik sonrası Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamadaki boşlukları doldurmak amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilave yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 25.07.2019 tarihi ile yapılan değişiklik sonrası Belediyemiz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan hükümlerinde yer almayan ve uygulamadaki boşlukları doldurmak amacıyla mevcut plan hükümlerinde değişiklik ve ilave yapılması gerekmektedir. Bu nedenle konunun görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

80.Erbaa Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde (M Plakalı) okul ve personel taşıma hizmetlerini yapan minibüsler için uygulanacak olan ücretler aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup;konunun görüşmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir. UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ

İlk defa M plaka alacak olan

7.000,00(yedi bin TL)

Devir işlemleri

6.000,00(altı bin TL) devir eden: 3.000,00TL devir alan: 3.000,00TL

Ölüm durumunda

1.Derece yakını ücretsiz

1.Derece yakınına devir

600(altı yüz TL)

Model yükseltmede

600(altı yüz TL)

 81.Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile  kabul edildi.

82.Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere Sicil Şefliğinin kurulması, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Namık KUL çekimser oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

83.5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Encümenimizce incelenmesi sonucunda yeterli olduğu kanısına varılan ve bütçeye esas teşkil edecek olan Belediyemiz 2020 yılını kapsayan 1 yıllık Stratejik Plan ve Performans Programının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 84.Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2020 mali yılı bütçe tetkik komisyon raporu ve bütçe kararnamesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

85.Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Encümenimizce incelenmesi sonucu konulan ödeneklerin yeterli olduğu görüldüğünden gelir ve gider olarak denkleştirilen 2020 mali yılı bütçesin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havle edilmesi 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

86.Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 36. Maddesi gereğince birimler arası bütçe aktarma ve yılsonu bütçe imhalarının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

87.İlçemizde 2020 mali yılı devamınca uygulanacak olan ücret tarifesinin görüşülmek üzere Plan Bütçe, İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonuna havale edilmesi, 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

88.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün horoz tepe höyüğü analiz raporuna ilişkin teklifi, görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi yapılan oylamada 5393 Sayılı yasanın 18. Maddesinin c) Bendi gereğince mevcudun oy birliğiyle kabul edildi. 

89.6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90. Maddesi uyarınca ilçemizdeki gayrimenkul satışları için satış komisyonu oluşturulacağından komisyonda görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Bahtiyar SÜDÜTEMİZ’ in görevlendirilmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

90.İdaremiz iktisadi teşekkülü Horoz Tepesi Tic.Ltd.Şti.’nden yapılan doğrudan hizmet alımı kapsamındaki hakkediş ödemeleri, Müdürlüğümüz 46.60.08.18.01.3.9.00.5.03.5.1.04 kodlu Müteahhitlik Hizmetleri bütçesinden karşılanmakta olup, öngörülemeyen nedenlerle (asgari ücret artışı, toplu iş sözleşmesinden kaynaklı fiyat farkı giderleri) Ekim 2019 ayı ve sonrası dönemlerin hakkediş giderleri için mevcut bütçe yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda;Park ve Bahçeler Müdürlüğü 06.4.3.90 kodlu Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma kaleminden 700.000,00 TL’nin,Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 06.5.2.90 kodlu Diğer Giderler kaleminden 2.500.000,00 TL’nin,Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün 03.5.1.04 kodlu Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden 300.000,00 TL’nin,Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 06.5.2.01 kodlu İnşaat Malzemesi Giderleri kaleminden 500.000,00 TL’nin,Fen İşleri Müdürlüğünün 03.5.1.04 kodlu Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden 500.000,00 TL’nin Yazı İşleri Müdürlüğünün 46.60.08.18.01.3.9.00.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri kalemine aktarılması; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Mustafa USLU, Nuran DEMİR, Namık KUL, İbrahim BOSTANCI, Eda BÜTÜN AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN red oyu diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

91.Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince onaylanan kadrolardan münhal bulunan 1 adet 5 dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli ekonomist kadrosu ihdasının, 1 adet 5 dereceli mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli ekonomist kadrosunun ihdasının, 1 adet 8 dereceli mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli programcı kadrosu ihdasının, 1 adet 11 dereceli teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli programcı kadrosu ihdasının, 2 adet 7 dereceli tahsildar kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 5 dereceli eğitmen kadrosu ihdas edilmesi ve (II) sayılı cetvel: boş kadro değişikliği (memur), 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

92.Yazı İşleri Müdürlüğünün, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerine ilişkin teklifi, 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile  kabul edildi.

93.Destek Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Esas ve Usullerinde değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi; 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile  kabul edildi.

94.Plan ve Bütçe Komisyonunun 13 numaralı raporu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

95.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 14/3 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin m) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Mustafa USLU, Nuran DEMİR, Namık KUL, Ahmet ŞAHİN, İbrahim BOSTANCI, Eda BÜTÜN AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

96.Plan Bütçe ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 15/4 numaralı raporu 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi gereğince yapılan oylamada üyelerden Mustafa USLU ve Ahmet ŞAHİN ret oyu, Nuran DEMİR,  Eda BÜTÜN AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN çekimser oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

97.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

98.İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13 numaralı raporu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince yapılan oylamada üyelerden Mustafa USLU, Namık KUL ve İbrahim BOSTANCI çekimser oyu, Nuran DEMİR, Eda BÜTÜN AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN ret oyu, diğer üyelerin kabul oyu ile  mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

99.Belediyemizin İş Bankası A.Ş. personel maaş hesabı (TR710006400000158100614714) ve vergi gelirleri hesabı (TR610006400000158100614700) Belediyemiz tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri olduğu ve bu gelirlerin kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan gelirler olduğundan, 5393 Sayılı Yasanın 15.Maddesinin son paragrafındaki “İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce Belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.” Hükmü gereğince yukarıda belirtilen Belediyemiz hesaplarının haczedilemez olması hususunda yapılan oylamada üyelerden Mustafa USLU, Nuran DEMİR, Namık KUL, Ahmet ŞAHİN, İbrahim BOSTANCI, Eda BÜTÜN AYDIN ve Ali Sinan YURTALAN ret diğer üyelerin kabul oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

100.5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca; Belediyemiz birimlerinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için 2 adet ekonomist tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Belediyemizde 2019 mali yılında kadro karşılığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2019 mali yılı genelgesinde belirlenen taban ücret üzerinden ödeme yapılması 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 101.Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz tarafından daha önce kullanılan kredilerin ve diğer borçların yeniden yapılandırılması işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. teminatıyla Türkiye İş Bankası A.Ş. Erbaa Şubesinden faiz hariç 6.000.000,00 (altımilyonTL.) tutarında 48 ay vadeli aylık taksit ödemeli ticari kredinin kullanılmasına ve krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Ertuğrul KARAGÖL’ün yetkili kılınmasına 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin d) Bendi ve aynı Yasanın 68. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

102.Tokat İl Sağlığı Müdürlüğü ambarına kayıtlı olarak İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet vermekte iken ekonomik ömrünü doldurması sebebiyle devretmeyi düşündüğü araç için; Taşınır Mal Yönetmeliğinin Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi Yönetmeliğinin EK:8/10/2012- 2012/3832 Bakanlar Kurulu Kararı sayılı maddeleri gereğince devredilmesi düşünülmektedir. Bahse konu araç Destek Hizmetleri Müdürlüğünce incelenmiş olup Belediyemiz hizmetlerinde kullanılabileceğinden 1 adet ambulans aracının Belediyemizce devir alınmasına yapılan oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

103.Plan ve Bütçe Komisyonun 16 numaralı raporu; 5393 Sayılı Yasanın 41. Maddesi ve aynı Yasanın 18. Maddesinin a) Bendi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

104.Plan ve Bütçe Komisyonun 17 numaralı raporu; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

            2020 Mali Yılı Bütçe Tetkik Komisyon Raporu;


          1.      Gelir Kısmı;

 • Vergi Gelirleri Toplamı 22.000.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Toplamı 29.350.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Alınan Bağış ve Yardımlar Toplamı 7.000.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Diğer Gelirler Toplamı 67.250.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Sermaye Gelirleri Toplamı 6.650.880,00TL olmak üzere toplam 132.250.880,00TL olarak görülmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir. 

 

          2.      Gider Kısmı;

 • Personel Giderleri Toplamı 17.608.238,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Sosyal Güvenlik Kurum Devlet Prim Giderleri Toplamı 3.835.663,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplamı 80.424.860,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Faiz Giderleri Toplamı 4.500.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Cari Transferler Toplamı 2.995.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Sermaye Giderleri Toplamı 18.387.119,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Yedek Ödenekler Toplamı 4.500.000,00TL olmak üzere toplam 132.250.880,00TL olarak görülmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir. 

        2020Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin;

1. Maddesi; Belediye bütçesi kapsamındaki dairelerin harcamaları için (A) işaretli cetvelin gösterildiği üzere toplam 132.250.880,00TL ödenek verilmiş olup yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

2. Maddesi; Belediye bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam 132.250.880,00TL olarak tahmin edilmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. Maddesi; Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelirler tahsil edilemeyecek olup yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Maddesi; (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkili olup, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

5. Maddesi; 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince Memur ve Hizmetli olmayanların yurtiçi ve yurtdışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecek olup, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

6. Maddesi; Bütçeye a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o ve p ile belirtilen cetveller eklenmiş olup, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

7. Maddesi; Meclisçe kabul edilen bütçede, ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılması, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

8. Maddesi; Vergi, resim, harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise Meclisçe tayin edilecek zamanlarda iki eşit taksitle tahsil edilmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Maddesi; Beş yıllık imar programı uygulaması ve ilçenin kalkınmasını temin için yapılması uygun görülen işler için belirtilen miktarlarda Belediye adına borçlanmaya 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesi uyarınca Belediye Meclisine yetki verilmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

10.  Maddesi; Şarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyette alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak alınan kredilerinden, yıl içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak tertiplerine, yıl bütçesinden ayrılacak ödeneklere eklemek suretiyle konulur. Şarta bağlı bağış amacı, bir projeye tahsisli yardım veya krediler, proje yüzde yüz gerçekleşmeden bu tertiplerdeki ödeneklerin başka işlere aktarılamayacak olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

11.  Maddesi; Bu kararname hükümlerinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

12.  Maddesi; Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanının yürütmesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

105.Plan ve Bütçe Komisyonunun 18 numaralı raporu; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve aynı Yasanın 62. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.           

Erbaa Belediyesinin Kurumsal ve Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyine Göre Yapılan Oylamada;         

          1-Gider Bütçesi;

 • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.291.753,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünün 50.000,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 13.880.153,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Yazı İşleri Müdürlüğünün 28.021.071,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Hukuk İşleri Müdürlüğünün 2.114.502,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 18.025.000,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 75.000,00 TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Fen İşleri Müdürlüğünün 9.680.000,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2.320.000,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • İtfaiye Müdürlüğünün 4.155.300,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 9.985.487,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 2.738.979,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Zabıta Müdürlüğünün 2.345.453,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Zabıta Müdürlüğünün 15.000,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile
 • kabul edildi.
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 5.141.452,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Temizlik İşleri Müdürlüğünün 14.794.222,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 715.752,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 544.756,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2.357.000,00TL’lik bütçesi yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

 2- Gelir Bütçesi;

 • Vergi Gelirleri 22.000.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 29.350.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.000.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Diğer Gelirler 67.250.000,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Sermaye Gelirleri 6.650.880,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 • Sosyal Güvenlik Gelirleri, Alacaklardan Tahsilat, Ret ve İadeler, İç Borçlanma ve Sermaye Gelirleri 0,00TL olması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

106.Plan ve Bütçe Komisyonun 19 numaralı raporu; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin b) Bendi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

107.Plan Bütçe, İmar Bayındırlık ve Ulaşım Müşterek Komisyonunun 20/15/5 numaralı raporu; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin f) Bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince yapılan oylamada, 2020 mali yılı devamınca uygulanacak olan ücret tarifesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

108.İmar ve Bayındırlık  Komisyonunun 14 numaralı raporu; 5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin c) Bendi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi. 

109.2020 Mali yılı devamınca meclis, encümen ve komisyon üyelerine meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere ve belediye encümeni başkan ve üyelerine nüfusu 50.001-200.000’e kadar olan belediyelerde (6.000) gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verileceği ve encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısının ödeneceğine ilişkin teklifi sonucunda, 5393 Sayılı Yasanın 32, 36 ve 39. Maddeleri gereğince 100,00 (yüzTL.) ödeme yapılması yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

110.Belediye Meclisinin aylık toplantı gününün her ayın ilk pazartesi günü, yıllık tatil ayının ise ağustos ayı olması, 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince, yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

111.Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince onaylanan kadrolardan münhal bulunan 1 adet 5 dereceli programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli sanat tarihçisi kadrosu ihdasının, 1 adet 11 dereceli sağlık memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 6 dereceli psikolog kadrosunun ihdasının, 1 adet 5 dereceli memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5 dereceli eğitmen kadrosu ihdasının, 1 adet 6 dereceli memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 6 dereceli eğitmen kadrosu ihdasının, 1 adet 9 dereceli memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 6 dereceli eğitmen kadrosu ihdas edilmesi ve (II) sayılı cetvel: boş kadro değişikliği (memur), 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin l) Bendi gereği yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

112.5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca; Belediyemiz birimlerinde hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için 1 adet Sanat Tarihçisi tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır. Belediyemizde 2019 mali yılında kadro karşılığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personellere ödenecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2019 mali yılı genelgesinde belirlenen taban ücret üzerinden ödeme yapılması 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

113.Destek Hizmetleri Müdürlüğünün, bütçe aktarılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.      

Fen İşleri Müdürlüğü’nün; 

 • · 03 5 1 04 Ekonomik kodlu Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden 300.000,00TL. bütçenin
 • · 06 5 2 01 Ekonomik kodlu İnşaat Malzemesi kaleminden 150.000,00TL. bütçenin
 • · 06 5 7 07 Ekonomik kodlu Yol Yapım Giderleri kaleminden 150.000,00TL. bütçenin 

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün; 

 • · 03 5 1 04 Ekonomik kodlu Müteahhitlik Hizmetleri kaleminden 400.000,00TL. bütçenin 

         Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 03 5 5 02 Ekonomik kodlu Taşıt Kiralanması Giderleri kalemine aktarma yapılması yapılan oymamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

114.5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 27/12/2017 tarih ve 30283 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde sürdürebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanımın sağlanması için başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında yapacağımız çalışmaları konutlara taşımak amacıyla yeni konutlar için alınacak ruhsatlarda (müstakil evler hariç)   Sıfır Atık  Köşesi oluşturulması zorunluluğu getirilmesi; 5393 Sayılı Yasanın 15. Maddesi gereğince yapılan oylamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 115.Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, bütçe aktarılmasına ilişkin teklifini incelemiş ve yapılan müzakereler sonucunda 5393 Sayılı Yasanın 18.Maddesinin b) Bendi gereğince aşağıdaki şekliyle uygun görülmüştür.        

Temizlik İşleri Müdürlüğünün; 

 • · 466008420520005035104 kodlu Müteahhitlik Hizmet Giderleri harcama kaleminden 422.817,99TL. bütçenin 

            Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 466008390520005065790 Ekonomik kodlu Atık Su Arıtma Tesisi Müteahhitlik hizmetleri harcama kalemine aktarma yapılması yapılan oymamada mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

 

Oluşturulma Tarihi : 17.01.2019