Zabıta Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Sıra No.

Hizmetin Adı

Sıhhi İşyeri için istenilen belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

1

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
(Sıhhi Müessese)

1- Ruhsat Başvuru Formu

2-Maliye vergi levhası veya Maliye yoklama kaydı

3-Ustalık Belgesi ( Gereken Meskenlerde)Ticaret Siciline  Kayıtlı olanlardan İstenmez

4-Tapu fotokopisi veya Kire Kontratı

5-Yapı Kullanım İzin Belgesi

6-İtfaiye raporu İtfaiye Müd.alınacak

7-Kütükte mesken Olarak Gösterilen Bağımsız  Yerlerden kat maliklerinin oybirliği ile almış olduğu muvafakat

8-Ruhsat harcı Makbuzu

9-1 Adet kapaklı Dosya

Şirket başvurusunda                           Şahıs Başvurusunda

-Ticaret odası  veya sanayi               - İki Adet fotoğraf

 Odası kaydı gazetesi                         - Esnaf Sicil oda kaydı ve Tic.

-İmza Sürküleri                                      veya sanayi odası kaydı

-Ticaret Sicil gazetesi                           ,                                                                  

10 - Belediye  İmar Müdürlüğünden alınacak  İş Yeri Adres Bilgisi.

14- Vaziyet Planı

 

30  Gün

2

                                                         İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatı (Gayri  Sıhhi Müessese)

 

 

1

 Başvuru Beyan Formu

2

 Maliye Vergi Levhası Veya Maliye Yoklama Kaydı

3

 Tapu Ve Kira Kontratı Fotokopisi

4

 Yapı Kullanım Belgesi

5

 İtfaiye Raporu (Belediye İtfaiye Müdürlüğünden Alınacak)

6

Çevre İzin Ve Lisans Belgesi

7

Faaliyetin Gerektirmesi Durumunda Tehlikeli Maddelere Yönelik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

8

faaliyetin gerektirmesi işletme belgesi

9

Ruhsat Harcı Yatırıldığına dair makbuz

10

 Kat Malikleri Muvafakatı (Konut Bölgesindeki İşyerlerinden )

11

Ustalık Belgesi (Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez)

12

1 Adet Yarım Kapaklı Dosya

 

ŞİRKET BAŞVURULARINDA

ŞAHIS

BAŞVURULARINDA

13

Ticaret Sicil Gazetesi

İki Adet Fotoğraf

14

İmza Sirküsü

15

Ticaret Veya Sanayi Odası Kaydı

Esnaf Sicil Ve Oda Kaydı Veya Ticaret Veya Sanayi Oda Kaydı

16

Çed Raporu Veya Çed Gerekli Değildir Yazısı

YUKARIDAKİ BELGELERE EK OLARAK

1

Kapasite Veya Exper Raporu

2

Sorumlu Mühendis Sözleşmesi

3

Vaziyet Planı Ve İş Akım Şeması

4

Belediye Numarataj Servisinden İşyeri Adresi

 

Yer şeçimi ve

Tesis Kurma izni

7+3 Gün

 

 

 

 

Deneme izin

süresi

1Yıl

 

 

 

 

 

Açılma ruhsatı

7+3+30 Gün

3

 

 

              Hafta Tatili Ruhsatı

1-Belediye Başkanlığına Dilekçe

2- Eski hafta Tatili Ruhsatı

3- İlk Müracaatta İşyeri Açma Ruhsatının Fotokopisi

4- 1 Adet Fotoğraf

 

 

 

2 Gün

4

Vatandaşlar

Tarafından Kuruma

Yazılan Dilekçeler

1- Belediye Başkanlığına Usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe (3071 sayılı

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun)

2- Belediye Başkanlığına Usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe (4982 sayılı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu)

3- Belediye Başkanlığına Usulüne uygun olarak yazılmış dilekçe (Belediye

Meclisince görüşülüp karara bağlanması gereken talepler için)

30 Gün

 

 

15+15 Gün

 

 

 

60 Gün

5

Mesul Müdür

Belgesi

1-Belediye Başkanlığına Dilekçe

2-Sabıka Kaydı

3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Fotokopisi

4-1 Adet Fotoğraf

5- Sözleşme

 

2 Gün

6

Okul Servis

Taşımacılığı İzin Belgesi

1-Araç Ruhsat Fotokopisi

2-Taşımacı ve Altyüklenici Oda Faaliyet Belgesi

3- Şoför Ehliyet Fotokopisi

4-Şoför Ceza Puanı ve İptal Dökümü (Son iki Aylık)

5.Şoför Savcılık Kağıdı Fotokopisi (Son Altı Aylık)

6-Belge Ücreti Dekontu  (Varsa reklam ücreti dekontu dahil)

7-Araç Zorunlu Mali Sigorta Poliçesi

8-Veli-Taşımacı (Gerçek veya Tüzel Kişi) ve Altyüklenici arasında yapılan sözleşme

9-Rehber Personel Nüfus Cüzdanı

 

 

4 Gün

7

Köy Dolmuşları Durak yeri Belgesi

Başvuru Dilekçesi

2  Gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat
İsim
Unvan
Adres
Tel

Faks
Eposta 

: Abdullah YILMAZ
: Zabıta Müdürü
: Erbaa Belediyesi Hizmet Binası
: 0 356 715 1019 -117
: 0 356 715 10 19 -129  
: 0 356 715 1147 
erbaa@erbaa.bel.tr
   

 

 

 

 

 

 

 

Oluşturulma Tarihi : 28.01.2015